Statut Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej

Preambuła

„Kościół żyje dzięki Eucharystii (…)”. W niej (…) „łączy się w pełni z Chrystusem i Jego Ofiarą utożsamiając się z duchem Maryi” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 1, 58). „Podstawowym zadaniem – a przede wszystkim widzialną łaską i źródłem nadprzyrodzonej mocy Kościoła jako Ludu Bożego – jest trwać i stale postępować w życiu eucharystycznym, pobożności eucharystycznej, rozwijać się duchowo w klimacie Eucharystii” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 20).

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. „Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej” – nazywane dalej Bractwem – jest zrzeszeniem wiernych świeckich, którzy pragną szerzyć i pogłębiać cześć Najświętszego Sakramentu.
 2. Bractwo reaktywowane przez Biskupa Gliwickiego nawiązuje swoją historią do istniejącego przy kościele Wszystkich Świętych w Gliwicach Bractwa Najświętszego Sakramentu działającego w latach 1517-1810.
 3. Terenem działalności Bractwa jest Diecezja Gliwicka.
 4. Patronami Bractwa są: Pani Pokorna Matka Boska Rudzka i św. Jacek Odrowąż, patron Metropolii Górnośląskiej.
 5. Bractwo posiada Asystenta Kościelnego ? zwanego także Kapelanem Bractwa ? którego mianuje zgodnie z odnośnymi przepisami KPK Biskup Gliwicki. Jego zadaniem jest aktywne kształtowanie chrześcijańskiej formacji członków Bractwa.
 6. Bractwo posiada odznakę i wydaje legitymację członka Bractwa według wzoru zatwierdzonego przez Biskupa Gliwickiego. Strojem bractwa jest granatowa peleryna z żółtymi obszywkami oraz nakrycie głowy w tych samych barwach.
 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Bractwa oraz prawa i obowiązki członków Bractwa ustala Regulamin Bractwa.

Rozdział II. Struktura Bractwa

 1. Siedziba Bractwa mieści się przy Sanktuarium Pokornej Pani Matki Boskiej Rudzkiej w miejscowości Rudy.
 2. Bractwo posiada dwustopniową strukturę: centralną i parafialną. Aby mogło zaistnieć koło parafialne, liczba członków winna wynosić przynajmniej dziesięć osób. Jeżeli liczba członków Bractwa w parafii jest mniejsza, należą oni bezpośrednio do grupy diecezjalnej. Na każdym poziomie Bractwo posiada Zarząd, do którego wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik. W przypadku większej ilości członków skład Zarządu można poszerzyć o Zastępcę Przewodniczącego i Członków Zarządu.
 3. Zarząd Bractwa na każdym poziomie wybierany jest na pięcioletnią kadencję przez Członków Bractwa, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Wybór Zarządu Bractwa na poziomie diecezjalnym wymaga zatwierdzenia przez Biskupa Gliwickiego. Diecezjalny Zarząd Bractwa zatwierdza władze Zarządów na poziomie parafialnym. Sposób przeprowadzenia wyborów określa zatwierdzony przez Biskupa Gliwickiego Regulamin Bractwa.
 4. Na każdym poziomie Bractwo posiada kapelana. W parafii jest nim zawsze proboszcz, a w diecezji kapłan wyznaczony przez Biskupa Gliwickiego.
 5. Bractwo dla prowadzenia działalności statutowej może gromadzić środki finansowe, na zasadach określonych w Regulaminie Bractwa. Skarbnik Bractwa sporządza pod koniec roku kalendarzowego sprawozdanie finansowe, które w formie pisemnej przedstawia do zatwierdzenia Biskupowi Gliwickiemu do dnia 31 stycznia. Bractwo nie może zaciągać kredytów i pożyczek oraz wydawać jakichkolwiek oświadczeń i poręczeń majątkowych.
 6. W ramach Wizytacji Biskupiej w parafii Biskup Gliwicki dokonuje oceny działalności Bractwa.

Rozdział III. Cele bractwa i sposoby ich realizacji

 1. Celem podstawowym Bractwa jest propagowanie czci Najświętszego Sakramentu.
 2. Swoje cele Bractwo realizuje poprzez:
  1. Systematyczną troskę o rozwój osobistego życia eucharystycznego poprzez pogłębienie życia modlitwy, studium nauki Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem problematyki eucharystycznej oraz pobożność adoracyjna;
  2. Włączenie się w nurt życia eucharystycznego na terenie parafii i diecezji;
  3. Podejmowanie służby w kościele parafialnym na rzecz szerszego dostępu wiernych do spotkania z Chrystusem Eucharystycznym;
  4. Osobiste zaangażowanie podczas adoracji w czasie Świętego Triduum Paschalnego oraz innych adoracji i uroczystości eucharystycznych przewidzianych zarówno w diecezji, jak i w parafiach;
  5. Podejmowanie zadań związanych z zabezpieczeniem porządku podczas uroczystości religijnych ogólnodiecezjalnych oraz parafialnych;
  6. Pełnienie przez wybranych spośród grona Bractwa mężczyzn funkcji Straży Honorowej w czasie uroczystości diecezjalnych;
  7. Uczestnictwo w diecezjalnych dniach skupienia odbywających się dwa razy w roku w sanktuarium Pokornej Pani Matki Boskiej Rudzkiej;
  8. Pielgrzymki bractwa do Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach w uroczystość odpustową Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz do sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim również na uroczystość patronalną.

Rozdział IV. Członkostwo w Bractwie

 1. Członkiem Bractwa może być każda osoba wyznania rzymskokatolickiego, która ukończyła 18 rok życia, cieszy się dobrą opinią zarówno swojego Księdza Proboszcza, jak też swojej lokalnej wspólnoty parafialnej.
 2. Znakiem przynależności do Bractwa jest otrzymanie legitymacji oraz odznaki Bractwa. Członkowie Bractwa zostają wpisani do „Księgi Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej”.
 3. Członkowie Bractwa powinni otoczyć stosowną opieką chorych i biednych członków Bractwa.
 4. Członkostwo w Bractwie ustaje na skutek:
  1. Śmierci;
  2. Wystąpienia z pisemnym podaniem zainteresowanego członka Bractwa z prośbą o wykreślenie go z „Księgi Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej” z podaniem powodów swojej decyzji;
  3. Zaniechania lub regularnego zaniedbywania obowiązków członka Bractwa;
  4. Przyjęcia stylu życia będącego w sprzeczności z podstawowymi zasadami wiary i moralności katolickiej.

Rozdział V. Zmiany Statutu i rozwiązanie Bractwa

 1. Wszelkie zmiany w statucie Bractwa, jak też decyzja o rozwiązaniu Bractwa należą do kompetencji Biskupa Gliwickiego.
 2. Zgromadzone środki finansowe, o których mowa w artykule 5 rozdziału II i w Regulaminie Bractwa, w chwili likwidacji Bractwa przechodzą na własność Diecezji Gliwickiej.

+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 30 listopada 2008 r.