Wszystkie wpisy, których autorem jest mj

Pielgrzymka Bractwa

Czcigodni Bracia i Siostry!

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej oraz czcigodnych Księży opiekunów na pielgrzymkę Bractwa do rudzkiego Sanktuarium w niedzielę 12 czerwca 2016 roku. Pielgrzymka nasza jest wspólnym świętowaniem, dlatego też możemy przybyć do Rud z całymi rodzinami. Czytaj dalej Pielgrzymka Bractwa

Odpust w Kochanowicach

3 kwietnia, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, Bractwo Najświętszego Sakramentu z Parafii św Andrzeja w Zabrzu, na zaproszenie Członków Bractwa z Kochanowic uczestniczyło we mszy św odpustowej w Parafii Miłosierdzia Bożego w Kochanowicach-Ostrowie.

Droga Krzyżowa

Szanowne Siostry i Bracia,
w najbliższych dniach będą miały miejsce nabożeństwa DROGI KRZYŻOWEJ odprawianej ulicami naszych miast.
Pragniemy przyłączyć się do tej modlitwy jako wspólnota Bractwa Najświętszego Sakramentu – każdy w wybranym przez siebie mieście. W Drodze Krzyżowej uczestniczymy w stroju bractwa. Czytaj dalej Droga Krzyżowa

Życzenia świąteczne

Bóg w swoim Synu stał się człowiekiem – jednym z nas.
Obyśmy te dni świętowania Jego narodzenia przeżyli jako czas wzrastania w wierze, nadziei i miłości.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i obfitości łask Bożych w roku Pańskim 2016 wszystkim Siostrom i Braciom życzą

kapelan i zarząd Bractwa Najświętszego Sakramentu

Rok Święty ? Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

Zaproszenie na inaugurację w Diecezji Gliwickiej

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,

W dniu 8 grudnia 2015 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty dokona inauguracji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Rok Miłosierdzia został ogłoszony w Bulli Misericordiae Vultu, w której Papież zwraca uwagę, że Imię Boga brzmi: ?Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność? (Wj 34, 6) oraz, że ?Miłosierdzie jest właściwością Boga, w miłosierdziu też najwyraźniej wyraża się Jego wszechmoc?.

Prawdę o miłosierdziu bożym ilustruje motto ?MIŁOSIERNI JAK OJCIEC? oraz symbolika logo Roku Jubileuszowego – Chrystus bierze na plecy zagubionego człowieka. Syn Boży wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Dobry Pasterz dotyka aż do głębi ciało człowieka, czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Odkupiciel w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka.

Rok Jubileuszowy ma byś dla nas czasem szczególnej łaski i odnowy duchowej. Boża łaska jest ?przychylnością, darmową pomocą Boga?. ?Łaska Chrystusa jest darem darmo danym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić? (Katechizm Kościoła Katolickiego 1997, 1999).

Łaska boża jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna, bo sami z siebie nie potrafimy trwać na drodze do zbawienia. Bóg udziela swojej łaski komu chce i ile chce – zgodnie ze swoją wolą – lecz my ze swojej strony możemy go prosić, aby nam jej udzielił obficie. Takim czasem szczególnej prośby ma być dla nas rozpoczynający się rok święty.

Inauguracji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w Diecezji Gliwickiej dokona Biskup Gliwicki Jan Kopiec w Niedzielę Radości (Gaudete) 13 grudnia 2015 r. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, podczas mszy świętej o godz. 12:00. Do uczestnictwa w tym szczególnym wydarzeniu – otwarcia zdrojów łaski dla nas wszystkich – jesteśmy przez Biskupa zaproszeni.

Skorzystajmy z tego szczególnego czasu łaski i miłosierdzia dla nas samych i dla naszych rodzin – zapraszam Was do licznego udziału w uroczystościach,

wiceprzewodniczący Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej,
Andrzej Wilk

Modlitwy za zmarłych

Litania za zmarłych Członków Bractwa
i za zmarłych z rodziny

Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas! – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nim (nią, nimi),
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święty N. (patron zmarłego),
Wszyscy Święci i Święte Boże.

Bądź mu (jej, im) milościw – wybaw go (ją, ich), Panie.
Od zła wszelkiego,
Od cierpień w czyśćcu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej
i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych
i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom
dał wieczną nagrodę,

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości
naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom
wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym
wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się
w chwale zmartwychwstania.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy w rodzinie

Modlitwa o błogosławieństwo w życiu rodzinnym

Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa małżonków

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje wyobrażenie, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich, Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj naszą wierność małżeńską, aby słabość nie zwyciężyła nas, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. Amen.

Modlitwa o wytrwanie w miłości małżeńskiej

Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkich ludzi, za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu spraw, by nasza miłość odnawiała się i umacniała wciąż łaską sakramentu małżeństwa, by była mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów. Strzeż naszej wspólnoty rodzinnej i zachowaj w niej miłość, wierność, radość i pokój. Rodzinę naszą uczyń ogniskiem wiary, ofiarnej miłości, głębokiej modlitwy. Odwróć od nas grożące niebezpieczeństwa. Dziękujemy Ci za szczęście, które przepełnia nasze serca i za wszelkie dobro, którego doświadczamy każdego dnia. Zachowaj nas na zawsze w Twojej miłości. Amen.

Zawierzenie dzieci Bogu

Boże, w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swojej opiece.
Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość. Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.
Duchu Święty, Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego. Amen.

Poświęcenie się Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie. Oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie. Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.
Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.
Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki. Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm. Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

Modlitwa za chorego w rodzinie

Panie Jezu, podczas Twego ziemskiego życia okazywałeś miłość cierpiącym, wzruszałeś się widokiem bólu i wiele razy przywracałeś zdrowie chorym, a radość i nadzieję ich rodzinom. Nasz kochany NN (można wymienić chorego po imieniu) jest chory. Opiekujemy się nim i czynimy wszystko to, co tylko ludzie mogą uczynić, ale czujemy się bezsilni, bo życie jego nie jest w naszych rękach. Ofiarujemy Ci nasze i jego cierpienia dołączając je do Twojej Męki. Spraw, by ta choroba pomogła nam lepiej zrozumieć sens życia i ześlij na naszego NN dar zdrowia, byśmy mogli dziękować Ci i wielbić Ciebie. Niech będzie Twoja wola.

Modlitwa Jana Pawła II do Świętej Rodziny o powołania

Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny. Tobie nasze rodziny powierzamy. Otwórz serce każdego domu na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby mógł się on stać źródłem nowych i świętych powołań. Przygotuj umysły rodziców, aby z pilnym miłosierdziem, mądrą troską i pełną miłości pobożnością mogli pewnie skierować swoje dzieci ku dobrom duchowym i wiecznym. Napełnij dusze młodych prawym sumieniem i wolną wolą, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce, wielkodusznie przyjmowali dar Bożego powołania. Święta Rodzino z Nazaretu, spraw, abyśmy byli w stanie wprowadzić w życie wolę Boga, rozważając i naśladując żarliwą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo, pełne godności ubóstwo i dziewiczą czystość przeżyte przez Ciebie. Abyśmy umieli towarzyszyć z przewidującą delikatnością tym wszystkim, którzy są wezwani do naśladowania Pana Jezusa bardziej z bliska, który za nas wydał samego siebie. Amen.